Konkurs dla gimnazjalistów

Konkurs dla gimnazjalistów

KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

„MIESZKAM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

Celem Konkursu jest:

  • rozbudzenie wśród młodzieży gimnazjalnej zainteresowania ich „małą ojczyzną” czyli miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą oraz własnym regionem,
  • pobudzenie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień,
  • poszerzenie i integracja wiedzy z różnych dziedzin (geografia, historia, etnografia i in.).

Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W jej skład wchodzą: dr Adam Hibszer, dr Renata Dulias oraz przedstawiciele wszystkich kół terenowych Oddziału.

Konkurs jest dwustopniowy: zarówno eliminacje I stopnia (szkolne), jak i finał, mają formę pisemnego testu.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjów. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
  2. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 28 lutego 2007 r.
  3.  Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Oddziału Katowickiego PTG) i przesłać go drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: dacy.ignatiuk@op.pl
  4. I etap konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, w dniu28 marca o godzinie 9.00.
  5.  Za przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektora Szkoły. Do zainteresowanych szkół zostaną rozesłane testy I etapu konkursu – po jednym egzemplarzu na szkołę – wraz z kluczem odpowiedzi i zasadami oceniania. Zadania należy powielić w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolnego etapu konkursu.
  6. Po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac, Szkolna Komisja Konkursowa przesyła wszystkie prace uczniów, którzy otrzymali co najmniej 50 % punktów możliwych do zdobycia, do siedziby odpowiedniego koła terenowego PTG, najpóźniej do 3 kwietnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego); adresy siedzib kół terenowych wraz z rejonizacją oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za przyjęcie prac podano poniżej

Rejon A (obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, Częstochowa): II LO im A. Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego, 42-700 Lubliniec (mgr Katarzyna Janiczek);

Rejon B (obejmuje powiaty: myszkowski i zawierciański): Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Piłsudskiego 117, Zawiercie (mgr Aneta Musiał-Foryś);

Rejon C (obejmuje powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, Jaworzno, Mysłowice, Tychy): Gimnazjum nr 7, ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy (mgr Katarzyna Dacy-Ignatiuk);

Rejon D (obejmuje powiaty: będziński, Piekary Śląskie, Siemianowice Śl., Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza): Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec (mgr Krystyna Sławek);

Rejon E (obejmuje powiaty: gliwicki, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze): Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice (mgr Ewa Bryndza);

Rejon F (obejmuje powiaty: Chorzów, Bytom, Katowice, Świętochłowice): Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. J. F. Kennedy’ego, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom-Miechowice (mgr Justyna Przepadło);

Rejon G (obejmuje powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory): Zespół Szkół Technicznych, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik (mgr Alojzy Zimończyk);

Rejon H (obejmuje powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała): Gimnazjum w Goleszowie, ul. Szkolna 2, 43-440 Goleszów (mgr Henryk Mróz).

 

Weryfikacji prac i kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa. O liczbie finalistów decyduje Wojewódzka Komisja Konkursowa na podstawie wyników I etapu. Do finału kwalifikują się uczestnicy z największą liczbą punktów uzyskanych w I etapie.

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY:
Nazwa szkoły  

 

Adres  

 

Tel. / fax  

 

Adres internetowy  

 

Gmina / powiat  

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SZKOŁĘ:
Imię i nazwisko  

 

Pełniona funkcja  

 

Adres (e-mail) do korespondencji

Zgłaszam szkołę do udziału w konkursie Mieszkam w województwie śląskim i proszę o przesłanie materiałów konkursowych.

Komentarze zostały zablokowane.