Publikacje na 90-lecie PTG

Publikacje na 90-lecie PTG

Przedstawiamy list dotyczący publikacji na 90-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


Z okazji zbliżającego się 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2008 r.), Zarząd Główny PTG planuje wydać publikację (2 tomy) poświęconą historii i dorobkowi oddziałów i komisji PTG. Pierwszy tom (
Historia i dorobek oddziałów i komisji PTG) będzie zawierał autorskie opracowania dotyczące działalności poszczególnych oddziałów i komisji Towarzystwa, tom drugi (Informator PTG) będzie informatorem o oddziałach, komisjach i członkach naszej organizacji.

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie opracowań tekstowych nt. historii i dorobku Waszego oddziału/komisji. Tekst może być przygotowany przez jednego autora lub zespół autorów. Prosimy o zastosowanie się do uwag nt. formatu przygotowywanego teksty (w tym szczególnie jego objętości). Opracowanie powinno zawierać najważniejsze fakty dotyczące historii i dorobku oddziału/komisji od momentu powstania do dnia dzisiejszego. Nie narzucamy jednak żadnych ram dotyczących sposobu merytorycznego opracowania materiału.

 

Drugi tom będzie zawierał krótkie notki biograficzne dotyczące wszystkich obecnych członków PTG oraz podstawowe informacje nt. oddziału/komisji. Notka biograficzna powinna zawierać:

–       nazwisko i imię,

–       miejsce urodzenia

–       rok urodzenia (członek może nie wyrazić zgody na podanie tej informacji),

–       miejsce zamieszkania (tylko miejscowość, bez szczegółowego adresu),

–       najwyższy posiadany stopień lub tytuł naukowy (inż., mgr, dr, dr hab., prof.), gdzie uzyskany (instytucja) i w którym roku,

–       do którego Oddziału przynależy i od kiedy jest członkiem PTG (rok),

–       uzyskane nagrody i wyróżnienia PTG (nazwa i rok przyznania)

–       dotychczas pełnione funkcja w PTG (funkcja i okres jej sprawowania)

–       obecne miejsce pracy (wyłącznie nazwa instytucji),

–       specjalność w zakresie geografii (wyuczona lub obecnie wykonywana) wg następującego wykazu (geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, kartografia, geografia regionalna, dydaktyka geografii).

 

wzór opracowania notki biograficznej:

 

Kowalski Adam, ur. 1954 (Miechów), zam. Pińczów, mgr (Uniw. Jagielloński, 1978), O/Krakowski (1979), Złota Odz. PTG (1998), Medal PTG (2001), przewodniczący Kom. Rewizyjnej ZG PTG (2003-2006), zatr. II LO (Pińczów), kartografia.

 

 

 

Uwagi techniczne do tomów.

Tom 1 (Historia i dorobek oddziałów i komisji PTG) – tekst maksimum 10 stron standardowych (edytor Word, czcionka Times New Roman, 12 pkt., podwójna spacja). Tekst nie powinien zawierać żadnych wyróżnień i podkreśleń. Na stronie tytułowej proszę podać autora (autorów) tekstu wraz z jego adresem pocztowym, e-mailem i telefonem. Tekst powinien zawierać informacje o najważniejszych wydarzeniach i dokonaniach oddziału/ komisji. Prosimy też o przesłanie dokładnego adresu oddziału/komisji (włącznie z e-mail i stroną WWW) oraz informacji o jego strukturze (sekcje, koła itp.) oraz listę przewodniczących oddziału/ komisji, którzy sprawowali tę funkcję w kolejnych okresach.

Ewentualną literaturę należy przygotować wg następującego wzoru:

Książki i monografie:

Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 516 s.

Serie wydawnicze:

Kiełczewska-Zalewska M., 1956, O powstawaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Prace Geograficzne, IG PAN, 5, Warszawa, 153 s.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Stola W., Szczęsny R., 2001, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Fierla I. (red.) Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa, s. 159-250.

Artykuły, referaty, notatki:

Głębocki B., 2002, Struktura własności użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s.425-450.

W przypadkach wątpliwych proszę podawać wszystkie dane bibliograficzne.

 

Gotowe materiały proszę przesyłać na adres biura Zarządu Głównego PTG lub drogą elektroniczną:ptg@uw.edu.pl

 

 

Termin nadsyłania materiałów do Tomu I upływa 30 czerwca 2007, natomiast Tomu II – 31 października 2007.

 

 

Łączę pozdrowienia

 

/- – -/

 

Doc. dr hab. Jerzy Bański

Komentarze zostały zablokowane.